โครงการ : กิจกรรมสร้างระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำฝาง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STF.01 น้ำแม่งอน-อบต.แม่งอน
0.3
582.3
2.4 584.5 585.0 0.0 น้ำแม่งอน ฝาง 18/05/2020
02:07
CENDIM
STF.02 น้ำแม่มาว-อบต.ม่อนปิ่น
0.49
522.2
5.3 524.5 525.2 0.0 น้ำแม่มาว ฝาง 18/05/2020
02:08
CENDIM
STF.03 น้ำแม่มาว-ทต.สันทราย
0.63
465.0
5.6 469.0 469.5 0.0 น้ำแม่มาว1 ฝาง 18/05/2020
02:07
CENDIM
STF.04 น้ำแม่ใจ-อบต.โป่งน้ำร้อน
0.3
534.0
1.1 537.0 537.3 0.0 น้ำแม่ใจ ฝาง 12/05/2020
23:59
CENDIM
TG.07 สะพานบ้านแม่ข่า
N/A
N/A
1.1 0.0 0.0 0.0 ฝาง ฝาง 04/04/2020
14:15
กรมชลประทาน
TG.08 สะพานบ้านใหม่ริมฝาง
N/A
N/A
1.1 0.0 0.0 0.0 ฝาง ฝาง 04/04/2020
14:15
กรมชลประทาน
TG.09 สะพานบ้านคาย
N/A
N/A
1.1 0.0 0.0 0.0 ฝาง ฝาง 04/04/2020
14:15
กรมชลประทาน