ระบบข้อมูลของสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองและถนน และวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำแต่ละแห่งในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตารางแสดงข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองและถนน

# รหัส ลำน้ำ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ
1 CR0708005001 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 แม่เฟือง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
2 CR0906010001 รางระบายน้ำ, ห้วยน้ำริน หมู่ที่ 10 ป่ายางผาแตก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
3 CR0708005002 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 แม่เฟือง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
4 CR0708006001 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 6 ผาตั้ง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
5 CR0906003001 รางระบายน้ำ, ห้วยน้ำริน หมู่ที่ 3 เวียงพาน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
6 CR0708007001 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 ป่าตึง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
7 CR0705008001 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 โพธนาราม ต.สันทราย อ.แม่จัน
8 CR0705008002 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 โพธนาราม ต.สันทราย อ.แม่จัน
9 CR0705001001 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 สันทราย ต.สันทราย อ.แม่จัน
10 CR0705001002 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 สันทราย ต.สันทราย อ.แม่จัน
11 CR0705001003 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 สันทราย ต.สันทราย อ.แม่จัน
12 CR0705002001 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 จอมจันทร์ ต.สันทราย อ.แม่จัน
13 CR0704015001 แม่สลอง, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 15 ป่าเมี้ยง ต.ป่าซาง อ.แม่จัน
14 CR0704015002 ห้วยหม้อขาง, แม่สลอง/แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 15 ป่าเมี้ยง ต.ป่าซาง อ.แม่จัน
15 CR0704004001 แม่สลอง, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 แม่สลองใน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน
16 CR0704004002 แม่สลอง, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 แม่สลองใน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน
17 CR0704007001 น้ำจัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 แม่คี ต.ป่าซาง อ.แม่จัน
18 CR0706005001 แม่แพง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 แม่แพง ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน
19 CR0706004001 แม่แพง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 4 แม่แพง ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน
20 CR0706006001 เหมืองแม่ลาก, แม่ลาก/แม่น้ำกก หมู่ที่ 6 แม่ลาก ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน
21 CR0906001001 ห้วยม่วง, คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 แม่สาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
22 CR0706006002 หนองเก้ากุ้ง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 6 แม่ลาก ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน
23 CR0706007001 เหมืองสาธารณะ, แม่น้ำกก หมู่ที่ 7 ท่าข้าวเปลือก ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน
24 CR0906001002 ลำห้วย, คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 แม่สาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
25 CR0906001003 ท่อระบายน้ำ, - หมู่ที่ 1 แม่สาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
26 CR0906001004 คลองชลประทาน, คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 แม่สาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
27 CR0701004001 น้ำจัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 เด่นป่าสัก ต.แม่จัน อ.แม่จัน
28 CR0701004002 น้ำจัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 เด่นป่าสัก ต.แม่จัน อ.แม่จัน
29 CR0906001005 รางระบายน้ำ, คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 แม่สาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
30 CR0701004003 น้ำจัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 เด่นป่าสัก ต.แม่จัน อ.แม่จัน
31 CR0901010001 คลองชลประทาน, คลองชลประทาน หมู่ที่ 10 ไม้ลุงขน ต.แม่สาย อ.แม่สาย
32 CR0701001001 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 ร้องผักหวาน ต.แม่จัน อ.แม่จัน
33 CR0701003001 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 แม่จันตลาด ต.แม่จัน อ.แม่จัน
34 CR0901006001 ลำห้วย, คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ป่ายางชุม ต.แม่สาย อ.แม่สาย
35 CR0701003002 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 แม่จันตลาด ต.แม่จัน อ.แม่จัน
36 CR0901006002 ลำเหมือง, คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ป่ายางชุม ต.แม่สาย อ.แม่สาย
37 CR0701003003 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 แม่จันตลาด ต.แม่จัน อ.แม่จัน
38 CR0901002001 ลำเหมืองแดง, คลองชลประทาน หมู่ที่ 2 แหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย
39 CR0701003004 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 แม่จันตลาด ต.แม่จัน อ.แม่จัน
40 CR0701007001 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 เหมืองฮ่อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน
41 CR0904010001 ห้วยจ้อง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 10 จ้องเด่น ต.โป่งผา อ.แม่สาย
42 CR0701008001 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ศาลา ต.แม่จัน อ.แม่จัน
43 CR0904010002 ห้วยจ้อง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 10 จ้องเด่น ต.โป่งผา อ.แม่สาย
44 CR0701008002 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ศาลา ต.แม่จัน อ.แม่จัน
45 CR0904010003 ห้วยจ้อง, คลองชลประทาน หมู่ที่ 10 จ้องเด่น ต.โป่งผา อ.แม่สาย
46 CR0701004004 แม่จัน, แม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 เด่นป่าสัก ต.แม่จัน อ.แม่จัน
47 CR0904010004 ห้วยจ้อง, คลองชลประทาน หมู่ที่ 10 จ้องเด่น ต.โป่งผา อ.แม่สาย
48 CR0904006001 ลำเหมือง, คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 สันทรายมูล ต.โป่งผา อ.แม่สาย
49 CR0904009001 ห้วยจ้อง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 จ้องวัด ต.โป่งผา อ.แม่สาย
50 CR0904010005 ห้วยจ้อง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 10 จ้องเด่น ต.โป่งผา อ.แม่สาย
51 CR0904008001 ห้วยจ้อง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 8 สันทรายนาปง ต.โป่งผา อ.แม่สาย
52 CR0904008002 ห้วยจ้อง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 8 สันทรายนาปง ต.โป่งผา อ.แม่สาย
53 CR0904008003 ห้วยมะเขือแจ้, แม่น้ำกก หมู่ที่ 8 สันทรายนาปง ต.โป่งผา อ.แม่สาย
54 CR0904009002 ห้วยจ้อง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 จ้องวัด ต.โป่งผา อ.แม่สาย
55 CR0904001001 ห้วยจ้อง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 จ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย
56 CR0904001002 ห้วยจ้อง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 จ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย
57 CR0703004001 เหมืองแม่น้ำคำ, แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 ร่องก๊อ ต.แม่คำ อ.แม่จัน
58 CR0703013001 เหมืองแม่น้ำคำ, แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 13 ม่วงคำใหม่ ต.แม่คำ อ.แม่จัน
59 CR0703013002 เหมืองแม่น้ำคำ, แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 13 ม่วงคำใหม่ ต.แม่คำ อ.แม่จัน
60 CR0703013003 เหมืองแม่น้ำคำ, แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 13 ม่วงคำใหม่ ต.แม่คำ อ.แม่จัน
61 CR0703013004 เหมืองแม่น้ำคำ, แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 13 ม่วงคำใหม่ ต.แม่คำ อ.แม่จัน
62 CR0703009001 แม่น้ำคำ, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 9 สันธาตุ ต.แม่คำ อ.แม่จัน
63 CR0908003001 แม่น้ำคำ, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 ดงป่าสัก ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย
64 CR0703012001 แม่น้ำคำ, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 12 ทุ่ง ต.แม่คำ อ.แม่จัน
65 CR0703010001 แม่น้ำคำ, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 10 แม่คำหลังวัด ต.แม่คำ อ.แม่จัน
66 CR0710008001 ห้วยไร่, น้ำปง/น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ดอนชัย ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
67 CR0710009001 ห้วยไร่, น้ำปง/น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 9 สันกองใหม่ ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
68 CR0710007001 ห้วยไร่, น้ำปง/น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 สันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
69 CR0710007002 ห้วยไร่, น้ำปง/น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 สันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
70 CR0710007003 ห้วยไร่, น้ำปง/น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 สันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
71 CR0710001001 ห้วยไร่, น้ำปง/น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 ป่ากว๋าว ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
72 CR0710008002 ห้วยไร่, น้ำปง/น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ดอนชัย ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
73 CR0710008003 ห้วยไร่, น้ำปง/น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ดอนชัย ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
74 CR0710008004 ห้วยไร่, น้ำปง/น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ดอนชัย ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
75 CR0710007004 ห้วยไร่, น้ำปง/น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 สันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
76 CR0206011001 ร่องผักหนาม, หนองหลวง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 11 ใหม่มงคล ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย
77 CR0206004001 เหมืองกลางหมู่บ้าน, ร่องผักหนาม/หนองหลวง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 4 จอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย
78 CR0206007001 ห้วยก้างปลา, แม่ต๊าก/แม่น้ำอิง หมู่ที่ 7 สันม่วงคำ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย
79 CR0712007001 ลำเหมืองอุดม, แม่น้ำคำ หมู่ที่ 7 ม่วงหมูสี ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน
80 CR0702011001 แม่น้ำคำ, โขง หมู่ที่ 11 หนองบัวหัวฝาย ต.จันจว้า อ.แม่จัน
81 CR0702011002 แม่น้ำคำ, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 11 หนองบัวหัวฝาย ต.จันจว้า อ.แม่จัน
82 CR0702011003 แม่น้ำคำ, โขง หมู่ที่ 11 หนองบัวหัวฝาย ต.จันจว้า อ.แม่จัน
83 CR0702003001 แม่น้ำคำ, โขง หมู่ที่ 3 แม่คำน้ำลัด ต.จันจว้า อ.แม่จัน
84 CR0702003002 แม่น้ำคำ, โขง หมู่ที่ 3 แม่คำน้ำลัด ต.จันจว้า อ.แม่จัน
85 CR0702003003 แม่น้ำคำ, โขง หมู่ที่ 3 แม่คำน้ำลัด ต.จันจว้า อ.แม่จัน
86 CR0711005001 แม่น้ำคำ, โขง หมู่ที่ 5 ป่ากล้วย ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน
87 CR0711002001 แม่น้ำคำ, โขง หมู่ที่ 2 ป่ายาง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน
88 CR0902011001 ห้วยไคร้, น้ำปง/น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 11 ห้วยไคร้เหนือ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
89 CR0902011002 ห้วยไคร้, น้ำปง/น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 11 ห้วยไคร้เหนือ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
90 CR0902006001 ห้วยแม่ไร่, น้ำปง/น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 6 ศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
91 CR0909004001 ห้วยแล้ง, ห้วยถ้ำ/น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 ถ้ำใหม่ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย
92 CR0909012001 ห้วยถ้ำ, น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 12 ถ้ำพัฒนา ต.โป่งงาม อ.แม่สาย
93 CR0909003001 ลำเหมืองสาย 4, ห้วยถ้ำ/น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 ถ้ำปลา ต.โป่งงาม อ.แม่สาย
94 CR0909008001 ห้วยโป่ง, น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 โป่งเหนือ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย
95 CR0203009001 แม่น้ำต๊าก, แม่น้ำอิง หมู่ที่ 9 บ้านผางาม ต.ผางาม อ.เวียงชัย
96 CR0203005001 แม่น้ำต๊าก, แม่น้ำอิง หมู่ที่ 5 บ้านป่าบง ต.ผางาม อ.เวียงชัย
97 CR0203004001 ห้วยกิ่วนก, แม่น้ำต๊าก หมู่ที่ 4 บ้านสันง้อนไถ ต.ผางาม อ.เวียงชัย
98 CR0203004002 ห้วยกิ่วนก, แม่น้ำต๊าก/แม่น้ำอิง หมู่ที่ 4 บ้านสันง้อนไถ ต.ผางาม อ.เวียงชัย
99 CR0202008001 เหมืองเสียน้ำ, แม่ห่าง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 8 บ้านเวียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
100 CR0202010001 เหมืองเสียน้ำ, แม่ห่าง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 10 บ้านชัยภูมิ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
101 CR0202010002 เหมืองเสียน้ำ, แม่ห่าง หมู่ที่ 10 บ้านชัยภูมิ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
102 CR0208007001 ร่องตุ้ม, แม่ห่าง หมู่ที่ 7 บ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
103 CR0208007002 แม่ห่าง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 7 บ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
104 CR1302006001 ห้วยผาแล, น้ำงาว หมู่ที่ 6 ผาแล ต.ปอ อ.เวียงแก่น
105 CR1302006002 น้ำงาว, โขง หมู่ที่ 6 ผาแล ต.ปอ อ.เวียงแก่น
106 CR1302002001 น้ำงาว, โขง หมู่ที่ 2 ปางหัด ต.ปอ อ.เวียงแก่น
107 CR1302002002 น้ำงาว, โขง หมู่ที่ 2 ปางหัด ต.ปอ อ.เวียงแก่น
108 CR1302002003 ห้วยผาตั้ง, น้ำงาว หมู่ที่ 2 ปางหัด ต.ปอ อ.เวียงแก่น
109 CR1302005001 น้ำงาว, โขง หมู่ที่ 5 ปอกลาง ต.ปอ อ.เวียงแก่น
110 CR1302003001 ห้วยปอ, น้ำงาว หมู่ที่ 3 ดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น
111 CR1302003002 ห้วยปอ, น้ำงาว หมู่ที่ 3 ดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น
112 CR0705009001 เหมืองน้ำแหลว, แม่น้ำจัน หมู่ที่ 9 นาล้อม ต.สันทราย อ.แม่จัน
113 CR0705003001 น้ำห่าง, แม่น้ำจัน หมู่ที่ 3 ดอยต่อ ต.สันทราย อ.แม่จัน
114 CR0705003002 ห้วยป่ากล้วย, น้ำห่าง / แม่น้ำจัน หมู่ที่ 3 ดอยต่อ ต.สันทราย อ.แม่จัน
115 CR0705003003 น้ำห่าง, แม่น้ำจัน หมู่ที่ 3 ดอยต่อ ต.สันทราย อ.แม่จัน
116 CR1801002001 แม่ไร่, แม่บง / แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 ปงน้อย ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง
117 CR1801001001 แม่ไร่, แม่บง / แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 ห้วยไร่ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง
118 CR1801001002 แม่ไร่, แม่บง / แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 ห้วยไร่ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง
119 CR1801001003 แม่ไร่, แม่บง / แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 ห้วยไร่ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง
120 CR0204006001 แม่ลาวหลง, แม่ห่าง / แม่น่ำกก หมู่ที่ 6 เวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย
121 CR0204006002 แม่ลาวหลง, แม่บง / แม่น้ำกก หมู่ที่ 6 เวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย
122 CR0204002001 แม่ลาวหลง, แม่บง / แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 เวียงเดิม ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย
123 CR0204009001 แม่ลาวหลง, แม่บง / แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 เวียงปางคำ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย
124 CR1802001001 น้ำบง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 ทุ่งกวาง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง
125 CR1802012001 น้ำบง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 12 ทุ่งกวางใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง
126 CR1802002001 น้ำบง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 แม่เลียบ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง
127 CR1803009001 น้ำบง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 ทุ่งโป่ง ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง
128 CR1803009002 ห้วยหนองแหย่ง, แม่บง / แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 ทุ่งโป่ง ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง
129 CR1803002001 แม่บง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 ป่าซางงาม ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง
130 CR0803011001 แม่แอบ, แม่บง / แม่น้ำกก หมู่ที่ 11 แม่แอบ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน
131 CR0803011002 แม่แอบ, แม่บง / แม่น้ำกก หมู่ที่ 11 แม่แอบ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน
132 CR0713001001 แม่น้ำจัน, แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 บ่อก้าง ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน
133 CR0713001002 แม่น้ำจัน, แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 บ่อก้าง ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน
134 CR0713002001 แม่น้ำจัน, แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 ป่าส้าน ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน
135 CR0713001003 แม่น้ำจัน, แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 บ่อก้าง ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน
136 CR0713004001 แม่น้ำจัน, แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 ขี้เหล็ก ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน
137 CR0713004002 แม่น้ำจัน, แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 ขี้เหล็ก ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน
138 CR0713004003 แม่น้ำจัน, แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 ขี้เหล็ก ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน
139 CR0713004004 ลำเหมือง, แม่น้ำจัน/แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 ขี้เหล็ก ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน
140 CR0713002002 แม่น้ำจัน, แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 ป่าส้าน ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน
141 CR0906009001 ห้วยผาหมี, ห้วยน้ำจาด/ห้วยจ่อง/น้ำกก หมู่ที่ 9 ป่าเหมือดสุขสำราญ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
142 CR0906005001 ลำห้วย, ห้วยน้ำจาด/ห้วยจ่อง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 ป่าเหมือดรุ่งเจริญ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
143 CR0906005002 ห้วยมะกอกหวาน, ห้วยน้ำจาด/ห้วยจ่อง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 ป่าเหมือดรุ่งเจริญ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
144 CR0805008001 ห้วยแม่เงิน, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ป่าคาใต้ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน
145 CR0805006001 ห้วยแม่ยาบ, ห้วยแม่เงิน/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 6 แม่เงิน ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน
146 CR0805008002 ห้วยแม่เงิน, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ป่าคาใต้ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน
147 CR0805008003 ห้วยแม่ยาบ, ห้วยแม่เงิน/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ป่าคาใต้ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน
148 CR0805012001 ห้วยแม่คำ, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 12 แม่คำเหนือ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน
149 CR0805007001 ห้วยแม่ไร่, ห้วยแม่เงิน/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 ไร่ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน
150 CR0805007002 ห้วยแม่ไร่, ห้วยแม่คำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 ไร่ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน
151 CR0805007003 ห้วยแม่ไร่, ห้วยแม่เงิน/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 ไร่ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน
152 CR0805004001 ห้วยแม่ยาบ, ห้วยแม่เงิน/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 แม่คำ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน
153 CR0208008001 ร่องแค้ว, แม่ห่าง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 วังช้าง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
154 CR0208008002 แม่ห่าง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 วังช้าง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
155 CR0208008003 แม่ห่าง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 วังช้าง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
156 CR0208008004 แม่ห่าง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 วังช้าง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
157 CR0208008005 แม่ห่าง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 วังช้าง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
158 CR0208008006 แม่ห่าง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 วังช้าง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
159 CR0208008007 แม่ห่าง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 วังช้าง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
160 CR0310004001 แม่สะกึ๋น, แม่ห่าง/แม่น้ำกก หมู่ที่ 4 ใหม่เจริญ ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
161 CR0208010001 แม่สะกึ๋น, แม่ห่าง / แม่น้ำกก หมู่ที่ 10 บ้านดอนมูล ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
162 CR0208010002 แม่ห่าง, แม่น้ำกก หมู่ที่ 10 บ้านดอนมูล ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
163 CR0208010003 แม่สะกึ๋น, แม่ห่าง / แม่น้ำกก หมู่ที่ 10 บ้านดอนมูล ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
164 CR0308008001 รางระบายน้ำ, แม่น้ำอิง หมู่ที่ 8 ดงหลวง ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ
165 CR0308004001 รางระบายน้ำ, - หมู่ที่ 4 ทุ่งซาง ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ
166 CR0308013001 ห้วยหวาย, แม่น้ำอิง หมู่ที่ 13 เวียงเดิม ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ
167 CR0308013002 ห้วยหวาย, แม่น้ำอิง หมู่ที่ 13 เวียงเดิม ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ
168 CR0308013003 ห้วยหวาย, แม่น้ำอิง หมู่ที่ 13 เวียงเดิม ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ
169 CR0308018001 ร่องเดง, ร่องปู่เหล็ก/แม่น้ำอิง หมู่ที่ 18 สารภี ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ
170 CR0302002001 เหมืองยาว, น้ำช้าง/น้ำหลวง/แม่น้ำอิง หมู่ที่ 2 ทุ่งงิ้ว ต.สถาน อ.เชียงของ
171 CR0302002002 เหมืองทุ่งงิ้ว, น้ำช้าง/น้ำหลวง/แม่น้ำอิง หมู่ที่ 2 ทุ่งงิ้ว ต.สถาน อ.เชียงของ
172 CR0802005001 แม่น้ำจัน, แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 หนองบัวสด ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน
173 CR0802007001 เหมืองหน้าบ้าน, แม่น้ำจัน/แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 ดอยจำปี ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน
174 CR0802001001 แม่น้ำคำ, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 แม่คำเกษตร ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน
175 CR0806001001 ลำเหมือง (รับน้ำจากหนองแกลบ), แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 ดอยจัน ต.โยนก อ.เชียงแสน
176 CR1304005001 ลำห้วย, น้ำงาว/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 ขวากเหนือ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น
177 CR1304005002 ลำห้วย, น้ำงาว/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 ขวากเหนือ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น
178 CR1304004001 ลำห้วย, น้ำงาว/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 ขวากใต้ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น
179 CR1304003001 ลำห้วย, น้ำงาว/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 โล๊ะ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น
180 CR1304006001 ลำห้วย, น้ำงาว/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 6 วังผา ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น
181 CR1304003002 ลำห้วย, น้ำงาว/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 โล๊ะ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น
182 CR1303002001 ห้วยคำ, น้ำงาว/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 ทุ่งคำ ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น
183 CR1303004001 น้ำงาว, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 ท่าข้าม ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น
184 CR1301003001 น้ำงาว, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 ม่วง ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น
185 CR0304003001 ห้วยหก, แม่น้ำอิง หมู่ที่ 3 ซาววา ต.บุญเรือง อ.เชียงของ
186 CR0304003002 ห้วยดง, ห้วยหก/แม่น้ำอิง หมู่ที่ 3 ซาววา ต.บุญเรือง อ.เชียงของ
187 CR0304002001 ห้วยภูแกง, แม่น้ำอิง หมู่ที่ 2 บุญเรืองใต้ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ
188 CR0304010001 ลำห้วย, แม่น้ำอิง หมู่ที่ 10 ภูแกง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ
189 CR0304005001 ห้วยแล้ง, แม่น้ำอิง หมู่ที่ 5 ต้นปล้อง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ
190 CR0304008001 ลำห้วย, แม่น้ำอิง หมู่ที่ 8 ต้นปล้องใต้ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ
191 CR0304005002 ลำห้วย, แม่น้ำอิง หมู่ที่ 5 ต้นปล้อง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ
192 CR0303009001 ลำห้วย, แม่น้ำอิง หมู่ที่ 9 ตองเก้า ต.ครึ่ง อ.เชียงของ
193 CR0301008001 น้ำสม, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 เวียงแก้ว ต.เวียง อ.เชียงของ
194 CR0301012001 รางระบายน้ำ, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 12 เวียงดอนชัย ต.เวียง อ.เชียงของ
195 CR0301003001 ห้วยดุก, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 สบสม ต.เวียง อ.เชียงของ
196 CR0310002001 รางระบายน้ำ, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 เมืองกาญจน์ ต.ริมโขง อ.เชียงของ
197 CR0310007001 ห้วยเมี่ยง, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 ห้วยเย็น ต.ริมโขง อ.เชียงของ
198 CR0310003001 ห้วยแล้ง, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 ดอนที่ ต.ริมโขง อ.เชียงของ
199 CR0305001001 คลองระบายน้ำ, ห้วยซ้อ/แม่น้ำอิง หมู่ที่ 1 ซ้อเหนือ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ
200 CR0305013001 คลองระบายน้ำ, ห้วยแก่น/แม่น้ำอิง หมู่ที่ 13 แก่นนคร ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ
201 CR0305003001 ห้วยแก่น, แม่น้ำอิง หมู่ที่ 3 แก่นเหนือ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ
202 CR0305014001 คลองระบายน้ำ, ห้วยซ้อ/แม่น้ำอิง หมู่ที่ 14 แก่น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ
203 CR0305015001 ห้วยเกี๋ยง, แม่น้ำอิง หมู่ที่ 15 ภูเวียง ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ
204 CR0305017001 คลองระบายน้ำ, ห้วยเกี๋ยง/แม่น้ำอิง หมู่ที่ 17 เกี๋ยง ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ
205 CR0305009001 ห้วยน้ำริน, แม่น้ำอิง หมู่ที่ 9 ใหม่ดอนแก้ว ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ
206 CR0202007001 หนองกกู่แเก้ว, - หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
207 CR0202007002 หนองเจ้าน้อย, หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
208 CR0202007003 หนองเจ้าแดง, หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
209 CR0202003001 หนองป่าซาง, หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
210 CR0202003002 หนองจก, หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
211 CR0202003003 หนองหล่ม, หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
212 CR0202002001 หนองปลาตายห้า, หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
213 CR0202012001 หนองป่ายาง, หมู่ที่ 12 บ้านใหม่โพธิงาม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
214 CR0202012002 หนองบอยน้อย, หมู่ที่ 12 บ้านใหม่โพธิงาม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
215 CR0202012003 หนองบอยป่าก๊อ, หมู่ที่ 12 บ้านใหม่โพธิงาม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
216 CR0202006001 หนองจอยาว, หมู่ที่ 6 บ้านปง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
217 CR0202016001 หนองตีนไห้, หมู่ที่ 16 บ้านหนองหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
218 CR0202016002 หนองจอยาว, หมู่ที่ 16 บ้านหนองหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
219 CR0202016003 หนองป่าอัน, หมู่ที่ 16 บ้านหนองหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
220 CR0202016004 อ่างประปาภูเขา, หมู่ที่ 16 บ้านหนองหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
221 CR0202011001 หนองหล่ม, หมู่ที่ 11 บ้านหน่องหล่ม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
222 CR1301006001 น้ำงาว, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 6 ไทยสามัคคี ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น
223 CR1503001001 ลำห้วย, ห้วยน้ำขุ่น/ห้วยไร่/น้ำปง/น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
224 CR1503017001 ห้วยน้ำขุ่น, ห้วยไร่/น้ำปง/น้ำมะ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 17 ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
225 CR1504001001 ลำห้วย, ห้วยแม่สลอง/แม่น้ำจัน หมู่ที่ 1 สันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง
226 CR1501001001 แม่น้ำคำ, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 หินแตก ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
227 CR1501020001 แม่น้ำคำ, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 20 นาโต่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
228 CR1501021001 แม่น้ำคำ, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 21 โป่งไฮ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
229 CR1501002001 แม่น้ำคำ, แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 ห้วยผึ้ง ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
230 CR1501002002 ห้วยผึ้ง, แม่น้ำคำ/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 ห้วยผึ้ง ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
231 CR1701010001 ร่องลึก, แม่เผื่อ/แม่น้ำกก หมู่ที่ 10 ห้วยเคียนใต้ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
232 CR1701002001 ร่องลึก, แม่เผื่อ/แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 ดงชัย ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
233 CR1701002002 สบร่อง, แม่เผื่อ/แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 ดงชัย ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
234 CR1702011001 แม่เผื่อ, แม่น้ำกก หมู่ที่ 11 ใหม่ร่องหวาย ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง
235 CR1701011001 แม่สัก, แม่เผื่อ/แม่น้ำกก หมู่ที่ 11 เหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
236 CR1701011002 แม่สัก, แม่เผื่อ/แม่น้ำกก หมู่ที่ 11 เหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
237 CR1701011003 แม่สัก, แม่เผื่อ/แม่น้ำกก หมู่ที่ 11 เหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
238 CR1701011004 แม่สัก, แม่เผื่อ/แม่น้ำกก หมู่ที่ 11 เหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
239 CR1701006001 แม่สัก, แม่เผื่อ/แม่น้ำกก หมู่ที่ 6 เหล่า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
240 CR1701006002 แม่สัก, แม่เผื่อ/แม่น้ำกก หมู่ที่ 6 เหล่า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
241 CR1701004001 แม่เผื่อ, แม่น้ำกก หมู่ที่ 4 ทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
242 CR1701004002 แม่เผื่อ, แม่น้ำกก หมู่ที่ 4 ทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
243 CR1703003001 แม่เผื่อ, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 ป่าซาง ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง
244 CR0301009001 เหมืองเสียน้ำ, แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 9 ดอนมหาวัน ต.เวียง อ.เชียงของ
245 CR0103003001 ห้วยหนองบัว, น้ำงาม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย
246 CR0103019001 ลำห้วย, น้ำงาม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 19 บ้านหนองปึ๋ง ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย
247 CR0103004001 ห้วยทราย, น้ำงาม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 4 บ้านสันติ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย
248 CR0103004002 ห้วยทราย, น้ำงาม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 4 บ้านสันติ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย
249 CR0103003002 ห้วยทราย, น้ำงาม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย
250 CR0103003003 ห้วยทราย, น้ำงาม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย
251 CR0103003004 ห้วยทราย, น้ำงาม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย
252 CR0104006001 แม่ข้าวต้ม, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
253 CR0104005001 เหมืองนางแล, ห้วยนางแล/แม่ข้าวต้ม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 บ้านเด่น ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
254 CR0104015001 แม่ข้าวต้ม, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วงคำ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
255 CR0104009001 ห้วยนางแล, แม่ข้าวต้ม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
256 CR0104009002 ห้วยนางแล, แม่ข้าวต้ม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
257 CR0104009003 ห้วยนางแล, แม่ข้าวต้ม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
258 CR0104016001 ห้วยนางแล, แม่ข้าวต้ม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 16 บ้านสันติขาม ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
259 CR0104016002 ห้วยนางแล, แม่ข้าวต้ม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 16 บ้านสันติขาม ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
260 CR0104009004 ห้วยนางแล, แม่ข้าวต้ม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 บ้านดอยกิ่ว ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
261 CR0104001001 ห้วยแม่ปูคา, น้ำงาม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
262 CR0104001002 ห้วยปูคา, น้ำงาม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
263 CR0104014001 ห้วยนางแล, แม่ข้าวต้ม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 14 บ้านร่องปลาค้าว ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
264 CR0104007001 ห้วยนางแล, แม่ข้าวต้ม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
265 CR0104014002 ห้วยนางแล, แม่ข้าวต้ม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 14 บ้านร่องปลาค้าว ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
266 CR0121001001 ห้วยพลู, แม่ข้าวต้ม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยพลู ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย
267 CR0121001002 ห้วยพลู, แม่ข้าวต้ม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยพลู ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย
268 CR0121011001 ห้วยพลู, แม่ข้าวต้ม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 11 บ้านพลูทอง ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย
269 CR0121001003 ห้วยพลู, แม่ข้าวต้ม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยพลู ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย
270 CR0103009001 ห้วยพลู, แม่ข้าวต้ม/แม่น้ำกก หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย
271 CR0120003001 ร่องโจ้, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 บ้านดอยฮางนอก ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย
272 CR0102002001 เหมืองเสียน้ำ, แม่กรณ์/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมนต์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย
273 CR0102002002 เหมืองเสียใหญ่, แม่กรณ์/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมนต์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย
274 CR0105016001 แม่ข้าวต้ม, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 16 บ้านป่าซางหัวฝาย ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย
275 CR0105016002 แม่ข้าวต้ม, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 16 บ้านป่าซางหัวฝาย ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย
276 CR0105018001 เหมืองแม่ข้าวต้ม, แม่ข้าวต้ม/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 18 บ้านดอยเทวา ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย
277 CR0105004001 ร่องห้า, น้ำแม่งาม/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นแฟน ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย
278 CR0115010001 ห้วยหลวง, หนองแดง/น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่รุ่งเรือง ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
279 CR0115010002 ห้วยหลวง, หนองแดง/น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่รุ่งเรือง ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
280 CR0115010003 เหมืองห้วยหลวง, ห้วยหลวง/หนิงแดง/น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่รุ่งเรือง ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
281 CR0115004001 ห้วยกองเสา, หนองแดง/น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งเกลือ ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
282 CR0115016001 ร่องดู่, หนองแดง/น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 16 บ้านร่องดู่ ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
283 CR0115021001 เหมืองร่องขุ่น, ร่องขุ่น/น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ดอยลาน ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
284 CR0115005001 หนองแก๋ว, น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 บ้านร่องขุ่น ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
285 CR0115005002 ห้วยเอี้ยง, น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 บ้านร่องขุ่น ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
286 CR0115001001 เหมืองห้วยหลวง, ห้วยหลวง/น้ำพุง/แม่น้ำอิง หมู่ที่ 1 บ้านจำบอน ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
287 CR0115019001 ห้วยหลวง, น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 19 บ้านทรายงามใต้ ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
288 CR0115009001 ห้วยช้างคับ, ห้วยเอี้ยง/น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่น้ำเย็น ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
289 CR0115009002 ห้วยลึก, ห้วยเอี้ยง/น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่น้ำเย็น ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
290 CR0115009003 ห้วยโล๊ะป่าตอง, ห้วยเอี้ยง/น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่น้ำเย็น ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
291 CR0115009004 ห้วยน้ำขุ่น, ห้วยเอี้ยง/น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่น้ำเย็น ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
292 CR0115014001 ห้วยข้าวหลาม, ห้วยเอี้ยง/น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 14 บ้านปงอ้อ ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
293 CR0115007001 ห้วยท่ามะหลอด, ห้วยเอี้ยง/น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
294 CR0115007002 ห้วยอ้อ, ห้วยเอี้ยง/น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
295 CR0602007001 น้ำพุง, แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 ร่องเปา ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด
296 CR0111013001 ทางระบายน้ำในชุมชน, แม่กรณ์/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักทอง ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย
297 CR0111013002 ห้วยแม่สาดน้อย, แม่กรณ์ หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักทอง ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย
298 CR0111013003 ทางระบายน้ำในชุมชน, แม่กรณ์/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักทอง ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย
299 CR0111004001 ห้วยแม่สาด, แม่กรณ์/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาด ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย
300 CR0107001001 คลองชลประทานแม่ลาว (คลองซอย), คลองชลประทานแม่ลาว หมู่ที่ 1 บ้านสันทรายหลวง ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย
301 CR0107004001 แม่กรณ์, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 บ้านป่าตึง ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย
302 CR0107003001 แม่น้ำลาว, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสลี ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย
303 CR1601001001 เหมืองแม่ลาวซอย 2, แมน้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 ป่าตึง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
304 CR1601001002 เหมืองแม่ลาว, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 ป่าตึง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
305 CR1601004001 แม่น้ำลาว, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 แม่ลาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
306 CR1604001001 ห้วยแม่มอญ, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 โป่งมอญ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว
307 CR1604002001 เหมืองหลวง, แม่ผง/แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 ห้วยบง ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว
308 CR1604010001 เหมืองเสียน้ำ, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 10 ป่าก่อดำ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว
309 CR1604007001 เหมืองเสียน้ำ, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 ปากกอง ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว
310 CR1604010002 เหมืองเสียน้ำ, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 10 ป่าก่อดำ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว
311 CR1604002002 ห้วยแม่ผง, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 ห้วยบง ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว
312 CR1604009001 ห้วยแม่ผง, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 9 ป่าก่อดำเหนือ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว
313 CR0102002003 ร่องช้าง, แม่น้ำกรณ์/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมนต์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย
314 CR1603007001 แม่น้ำลาว, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 ศรีวังมูล ต.บัวสลี อ.แม่ลาว
315 CR1603006001 แม่น้ำลาว, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 6 ต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว
316 CR1603008001 แม่น้ำลาว, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 หนองคึก ต.บัวสลี อ.แม่ลาว
317 CR0112008001 ห้วยไม้เลี่ยม, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย
318 CR0112008002 ห้วยไม้เลี่ยม, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย
319 CR0112008003 ห้วยไม้เลี่ยม, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย
320 CR1601013001 ทางระบายน้ำในชุมชน, ร่องโป่ง/ห้วยส้าน/แม่น้ำลาว หมู่ที่ 13 ห้วยส้านยาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
321 CR1601002001 ห้วยหวาย, ห้วยส้าน/แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 สันกลาง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
322 CR1601002002 ห้วยหวาย, ห้วยส้าน/แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก หมู่ที่ 2 สันกลาง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
323 CR1601011001 เหมืองห้วยส้าน, ห้วยส้าน/แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก หมู่ที่ 11 ป่าลั่น ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
324 CR1601008001 เหมืองเสียน้ำ, เหมืองห้วยส้าน/ห้วยส้าน/แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก หมู่ที่ 8 ห้วยส้านน้อย ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
325 CR1601008002 เหมืองเสียน้ำ, เหมืองห้วยส้าน/ห้วยส้าน/แม่น้ำลาว หมู่ที่ 8 ห้วยส้านน้อย ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
326 CR1605008001 ห้วยชมภู, ห้วยส้าน/แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก หมู่ที่ 8 เหมืองลึก ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว
327 CR1605008002 ห้วยชมภู, ห้วยส้าน/แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก หมู่ที่ 8 เหมืองลึก ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว
328 CR1005025001 ห้วยน้ำขุ่น, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 25 พนาเสรี ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
329 CR1005025002 ห้วยน้ำขุ่น, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 25 พนาเสรี ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
330 CR1602009001 ห้วยส้าน, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 9 ดงมะเฟือง ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว
331 CR1602007001 ลำห้วย, ห้วยแม่ผง/แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก หมู่ที่ 7 ป่าแดง ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว
332 CR1602008001 ห้วยส้าน, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ท่ามะโอ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว
333 CR1005001001 แม่น้ำลาว, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 ดินดำ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
334 CR1001012001 ลำห้วย, แม่น้ำสรวย/แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก หมู่ที่ 12 จอมแจ้ง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย
335 CR1001009001 แม่น้ำลาว, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 9 หนองผำ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย
336 CR1001010001 ห้วยม่วง, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 10 ห้วยม่วง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย
337 CR1001007001 ลำห้วย, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 ร่องเฮี้ย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย
338 CR1001011001 ห้วยตาเหิน, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 11 สันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย
339 CR1007004001 ห้วยตาแมว, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 หนองหล่ม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย
340 CR1007003001 ลำห้วย, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 ห้วยส้ม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย
341 CR1007004002 ลำห้วย, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 หนองหล่ม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย
342 CR1007004003 ทางระบายน้ำในชุมชน, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 หนองหล่ม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย
343 CR1007008001 ลำห้วย, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ห้วยหมอเฒ่า ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย
344 CR1007008002 ลำห้วย, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ห้วยหมอเฒ่า ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย
345 CR1007010001 ห้วยหมอเฒ่า, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 10 สันธาตุ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย
346 CR1003008001 เหมืองดินดำ, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 หัวริน ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
347 CR1003008002 เหมืองดินดำ, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 หัวริน ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
348 CR1003007001 เหมืองดินดำ (เหมืองซอย), แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 ทุ่งฟ้าผ่า ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
349 CR1003007002 เหมืองเสียน้ำ, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 ทุ่งฟ้าผ่า ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
350 CR1003003001 ห้วยล้อ, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 3 สันจำปา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
351 CR1003002001 ห้วยแม่พริก, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 หัวทุ่ง ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
352 CR1003001001 ห้วยแม่พริก, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 แม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
353 CR1003001002 ห้วยแม่พริก, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 แม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
354 CR1003001003 ห้วยแม่พริก, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 แม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
355 CR1005007001 เหมืองห้วยก๊อ, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 โฮ่ง ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
356 CR1005006001 เหมืองห้วยก๊อ, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 6 ท่าก๊อพลับพลา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
357 CR1005006002 เหมืองห้วยก๊อ, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 6 ท่าก๊อพลับพลา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
358 CR1005006003 เหมืองห้วยก๊อ, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 6 ท่าก๊อพลับพลา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
359 CR1005006004 เหมืองห้วยก๊อ, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 6 ท่าก๊อพลับพลา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
360 CR1005014001 ห้วยบะขะหนัด, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 14 ป่าเหียง ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
361 CR1005012001 ห้วยมะแขว่น, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 12 หล่ายลาว ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
362 CR1107009001 ลำห้วย, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 9 บวกขอน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า
363 CR1107009002 ห้วยป่าตอง, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 9 บวกขอน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า
364 CR1107009003 ห้วยอ้อ, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 9 บวกขอน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า
365 CR1107006001 ลำห้วย, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 6 โป่งน้ำร้อน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า
366 CR0106005001 ห้วยแม่ซ้าย, แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย
367 CR0106016001 ห้วยแม่ซ้าย, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย
368 CR0116005001 น้ำแม่กรณ์, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 บ้านสันสลี ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย
369 CR0116007001 เหมืองแม่กรณ์, น้ำแม่กรณ์/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 บ้านหนองแสล๊บ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย
370 CR0116021001 ลำห้วย, น้ำแม่กรณ์/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 21 บ้านประตูล้อ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย
371 CR0114005001 น้ำงาม, แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 บ้านริมงาม ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
372 CR0113020001 หนองหลวง, น้ำแม่สะกึ๋น หมู่ที่ 20 บ้านใหม่นาวา ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย
373 CR0118005001 เหมืองห้วยหนองยาว, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย
374 CR0118005002 เหมืองเสียน้ำ, ห้วยหนองยาว/แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย
375 CR0118004001 ห้วยหนองยาว, แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย
376 CR0601012001 แม่เปา, แม่น้ำต๊าก/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 12 สันโค้งพัฒนา ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย
377 CR0601001001 เหมืองเสียน้ำ, แม่น้ำพุง หมู่ที่ 1 ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด
378 CR0601001002 ลำเหมืองกลาง, แม่น้ำพุง หมู่ที่ 11 เวียงเดิม ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด
379 CR0601002001 รางระบายน้ำในชุมชน, แม่น้ำพุง หมู่ที่ 2 แม่พุง ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด
380 CR0601005001 รางระบายน้ำในชุมชน, แม่น้ำพุง หมู่ที่ 5 แม่พุงเหนือ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด
381 CR0601008001 ร่องแสง, แม่น้ำพุง หมู่ที่ 8 ศรีชุม ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด
382 CR0710002001 ร่องตื้อ, แม่น้ำอิง หมู่ที่ 2 สันกอง ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด
383 CR0710002002 ร่องตื้อ, แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 สันกอง ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด
384 CR0710002003 ร่องตื้อ, แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 สันกอง ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด
385 CR0710002004 ร่องตื้อ, แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 สันกอง ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด
386 CR0605008001 เหมืองโค้ง, แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 8 ศรีบังวัน ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด
387 CR0602016001 เหมืองกลาง, แม่น้ำพุง หมู่ที่ 16 สามัคคี ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด
388 CR0602016002 ลำเหมืองเก่า, แม่น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 16 สามัคคี ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด
389 CR0602016003 ห้วยวัดถ้ำ, แม่น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 16 สามัคคี ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด
390 CR0606007001 ร่องบง, แม่น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 ร่องบงใต้ ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด
391 CR0606007002 ลำห้วย, แม่น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 7 ร่องบงใต้ ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด
392 CR0606001001 ลำห้วย, แม่น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 ศรีโพธิ์เงิน ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด
393 CR0606001002 ลำห้วย, แม่น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 ศรีโพธิ์เงิน ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด
394 CR0606001003 ห้วยช้างน้อย, แม่น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 ศรีโพธิ์เงิน ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด
395 CR0606002001 ลำห้วย, แม่น้ำพุง/แม่น้ำอิง/แม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 ศรีมงคล ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด