หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0203009001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 บ้านผางาม ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ