หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0802007001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ดอยจำปี ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ