หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1302006001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ผาแล ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ