หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1107009003

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 บวกขอน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ