หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1601001001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ป่าตึง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ