หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1803009002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ทุ่งโป่ง ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ