หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0605008001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ศรีบังวัน ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ