หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0310004001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ใหม่เจริญ ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ