หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0104015001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วงคำ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ