หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0112008002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ