หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0601012001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 12 สันโค้งพัฒนา ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ