หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0303009001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตองเก้า ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ