หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0115019001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 19 บ้านทรายงามใต้ ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ