หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1007004002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 หนองหล่ม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ