หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1801001001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ห้วยไร่ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ