หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0805008002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ป่าคาใต้ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ