หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0703012001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 12 ทุ่ง ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ