หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0601008001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ศรีชุม ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ