หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0713004004

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ขี้เหล็ก ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ