หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0904010003

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 10 จ้องเด่น ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ