หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1701004002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ