หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0909004001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ถ้ำใหม่ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ