หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0606002001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ศรีมงคล ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ