หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0606001003

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ศรีโพธิ์เงิน ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ