หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0904001002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 จ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ