แผนที่แสดงตำแหน่งการกีดขวางทางน้ำจำแนกตามระดับความเสี่ยง พื้นที่ของจังหวัดเชียงราย

ตารางแสดงจำนวนจุดกีดขวางทางน้ำ จำแนกตามระดับความเสี่ยงจากการกีดขวางทางน้ำ
อำเภอ ระดับความเสี่ยงมาก amp ระดับความเสี่ยงปานกลาง ระดับความเสี่ยงต่ำ
-- 266 รวม 18 อำเภอ 152 119
เชียงของ 24 อำเภอ 5 1
เชียงแสน 10 อำเภอ 5 0
เวียงแก่น 12 อำเภอ 2 4
เวียงชัย 10 อำเภอ 4 29
เวียงเชียงรุ้ง 1 อำเภอ 1 11
แม่จัน 53 อำเภอ 13 6
แม่สาย 22 อำเภอ 9 4
แม่ฟ้าหลวง 4 อำเภอ 3 1
ดอยหลวง 7 อำเภอ 3 0
เมืองเชียงราย 29 อำเภอ 25 22
ป่าแดด 9 อำเภอ 12 1
แม่ลาว 13 อำเภอ 8 3
แม่สรวย 23 อำเภอ 8 1
เวียงป่าเป้า 12 อำเภอ 7 7
พญาเม็งราย 4 อำเภอ 10 11
เทิง 5 อำเภอ 12 9
พาน 20 อำเภอ 20 6
ขุนตาล 8 อำเภอ 5 3
อำเภอ ระดับความเสี่ยงมาก amp ระดับความเสี่ยงปานกลาง ระดับความเสี่ยงต่ำ
-- 143 รวม 9 อำเภอ ระยะ 1 45 56
เชียงของ 24 อำเภอ 5 1
เชียงแสน 10 อำเภอ 5 0
เวียงแก่น 12 อำเภอ 2 4
เวียงชัย 10 อำเภอ 4 29
เวียงเชียงรุ้ง 1 อำเภอ 1 11
แม่จัน 53 อำเภอ 13 6
แม่สาย 22 อำเภอ 9 4
แม่ฟ้าหลวง 4 อำเภอ 3 1
ดอยหลวง 7 อำเภอ 3 0
อำเภอ ระดับความเสี่ยงมาก amp ระดับความเสี่ยงปานกลาง ระดับความเสี่ยงต่ำ
-- 123 รวม 9 อำเภอ ระยะ2 107 63
เมืองเชียงราย 29 อำเภอ 25 22
ป่าแดด 9 อำเภอ 12 1
แม่ลาว 13 อำเภอ 8 3
แม่สรวย 23 อำเภอ 8 1
เวียงป่าเป้า 12 อำเภอ 7 7
พญาเม็งราย 4 อำเภอ 10 11
เทิง 5 อำเภอ 12 9
พาน 20 อำเภอ 20 6
ขุนตาล 8 อำเภอ 5 3